تبلیغات
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی - رمان دختری به نام مروارید9((dorsaaaaa))
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی
دوشنبه 18 مرداد 1395
نویسنده : هستی شای
آپلود عکس
قسمت نه...
ممنون از نظراتتون...
- زهره مار رو اب بخندی
با این حرفم خندش شدت گرفت
- بسته ی دستمال کاؼذی رو از روی میز برداشتمو به طرفش پرتاب کردم که رو هوا گرفتشو گفت:باشه ..باشه تسلیم
درده شکمم کم تر شده بود
یاده چای و نباتم افتادم و به طرفه اتاقم حرکت کردم و از روی عسلی برش داشتم و رفتم پیشه ارمین نشستم
و شروع کردم به خوردنش!ارمینم داشت به من نگاه میکرد
طاقت نیاوردم گفتم:چیه؟
- تعارؾ نکنی یه وقتا !
با خنده گفتم:دهنیه
- اشکال نداره که ...
- چرا خیلیم اشکال داره
- حالا میبینی که نداره
و سریع لیوانو از دستم گرفت و همشو سرکشید
- اخیش چه خوشمزه بودا!دستم درد نکنه !
- خیلی بی ادبی ماله من بود
- ادم با مافوقش این جوری صحبت نمیکنه
- داری میگی ادم!من که ادم نیستم الهه ام
- اهان باشه از اون لحاظ
- راستی شرمنده از تو مهمونی کشوندمتون بیرونا
و با لبخنده شیطونی ادامه دادم:بیچاره لیلی که مجبور شد از مجنون دست بکشه !
با خنده گفت:اره ولی میدونی ..
شیطون ادامه داد:به جاش یه هوریه خوشگل دیدم ...
با دست کوبوندم تو سرش و گفتم:خیره سرت پلیسی نکبت
دستمو گرفت و گفت:ای ای به نامحرم دست نزنا
- راست میگی دستتو بکش نا محرم
-نچ
- نچ دیگه چیه؟دستتو بکش
- خواهش کن
- از کی تو؟عمرااااا
تو چشمام نگاه کردو گفت:پس نمیکنی؟
با شیطنت ابرویی انداختم بالا و گفتم:نچ
نمیدونم اومد چیکار کنه که زنگ در به صدا دراومد
ارمین سریع ازم فاصله گرفت و به سمته در رفت و در و باز کرد
که یهو متین و دوتا مامور از در اومدن تو ..
متین سریع اومد سمتم و تو اؼوشم کشید
متین:حالت خوبه؟
- اره بابا خوبم...متین ولم کن له شدم
همین جور که تقلا میکردم متین با خنده گفت:بچه یه دقیقه اروم بگیر تا خلاص شی
سریع اروم شدم که خندش شدت گرفت و ازم جدا شد
مامورا سریع اون 4 نفرو بردن
حالا من مونده بودمو متین و ارمین
متین:دیگه نمیذارم تنها زندگی کنی
- بیخیال متین دیگه تموم شد
- یعنی چی که تموم شد؟کی تضمین میکنه دیگه پیش نیاد؟این دفعه ارمین سر رسید وگرنه به تو ...
نتونست بقیه جملشو بگه و با کلافگی پوفی کشید و این من بودم که سرخ شدم
- متین هر تصمیمی سرهنگ بگیره من همونو انجام باشه داداشی؟
متین سرس تکون دادو گفت:هر تصمیمی بگیره منم قبول دارم
با شرمندگی به متین نگاه کردمو گفتم:متین بابته ظهر معذرت میخوام حالم خوش نبود
متین لبخندی زد و پیشونیمو بوسید و گفت:احتیاج به عذر خواهی نبود عزیزم
ارمین:جمع کنید بابا منم دارم تحریک میشم
متین:تو ؼلط میکنی تحریک شی
زبونی برای ارمین دراوردم که چشاش گرد شد !
یهو شلیک خنده بلند شد
انگار نه انگار چند دقیق پیش نزدیک بود ...
- خوب دیگه پاشید برید من خوابم میاد
ارمین:ضعیفه داری ما رو از خونت بیرون میکنی؟
- ضعیفه خودتی!نه بیرون نمیکنم ولی به هر حال شما هم خسته اید پاشید برید خونتون
متین خمیازه ای کشید و گفت:من که امشب اینجا میمونم ارمین تو چی؟
حاضری از اون تخته شاهانت دل بکنی؟
ارمین نگاهی به من کرد و گفت: از خدامه !
- باشه کجا میخوابید؟
متین:من که پیشه خواهره عزیزم میخوابم !
ارمین:تو ؼلط میکنی میای پیشه من !
خنده ای کردمو گفتم:برید تو اتاق سمته چپیه یه تخته دو نفره بزرگ اونجاس میتونید اونجا بخوابید شب بخیر!راستی فردا کلاسمون
ساعته 5 شروع میشه صبح کلاس نداریم!بای بای
و بعد از شنیدنه صدای شب بخیرشون به طرفه اتاقم حرکت کردمو و لباس خوابامو پوشیدمو پریدم روی تختو سه سوت خوابم برد ...
*****
با اشعه ی خورشید که بی رحمانه به صورتم میخورد چشمامو باز کردم و روی تخت نیم خیز شدم
ساعته رو به روم 9 صبحو نشون میداد ...
هنوز خسته بودم ولی وقتی بیدار میشدم دیگه خوابم نمیبرد برای همین از جام بلند شدم و به طرفه دستشویی حرکت کردم
بعد از مسواک زدن و شستنه صورتم به طرفه بیرون حرکت کردم و اروم دره اتاقه ارمین و متین و باز کردم ..
بله دارن خوابه هفت پادشاهو میبینن
به طرفه اشپزخونه حرکت کردم و داشتم فکر میکردم ؼذا چی درست کنم !
قیمه؟
نه خوشم نمیاد
قرمه سبزی؟
نه تازه خوردم
پس چی؟
اهان گرفتم فسنجون درست میکنم خیلی وقتم هست درست نکردم
با این که خیلی سخته و کار زیاد میبره ولی ارزششو داره...مطمئنم اینا که تا لنگه ظهر میخوابن پس وقت زیاد دارم
بعد از خوردنه یه مسکن و یه لیوان شیرکاکائو شروع کردم به اشپزی
وای خدا کمرم دیگه راست نمیشه...حسابی خسته شدم...الان چند ساعته روی پا ایستادم و دارم ؼذا درست میکنم...خوب سالادم
درست کنم و برم یه ذره استراحت کنم
با سلیقه سالادم درست کردم و گذاشتمش تو یخچال و رفتم خودمو انداختم رو کاناپه
هنوزم لباس خوابام تنم بود که شامله یه بلیزو شلواره خرسی بود !
موهامم گوله کرده بودم و با کش بسته بودم
یه ذره اهنگ گوش دادمو از بلند شدم
اخیش خستگیم در رفت
ساعت که 2 شد !
پس اینا نمیخوان از جاشون بلند شن؟بهتره خودم برم بیدارشون کنم
بی توجه به لباسام به طرفه اتاقشون حرکت کردم و اروم درشو باز کردم
متین سمته چپه تختو ارمینم سمته راست خوابیده بود
هوسه شیطنت به سرم زد
اروم از کشوی بؽله تختشون شیپورمو در اوردمو زدم !
که خودم از صداش 6 متر پریدم هوا
من سمته چپه تخت ایستاده بودم
یهو ارمینو متین هر دو باهولو ولا روی تخت نیم خیز شدن
خاک به گورم!هیچ کدومشونم لباس تنشون نبود
هنوز داشتن ماتو مبهوت به هم نگاه میکردن که دیگه نتونستم طاقت بیارمو از خنده ترکیدم
چشمشون که به من و خندم افتاد تازه فهمیدن اوضاع از چه قراره
- ساعته خواب خوب خوابیدید؟
متین با حرص دستشو دراز کرد و منو پرت کرد رو خودش و سفت بؽلم کرد
جیؽی کشیدم و شروع کردم حرؾ زدن :
- متین دیوونه ولم کن..متین با توام زشته میگم ولم کن..ارمین تو بگو ولم کنه..متیننننننننننننن
ولی متین بی توجه به من چشماشو بسته بود
حالتمون دقیقا جوری بود که من روی متین بودم یعنی فاصله ام با ارمین خیلی کم بود..به خصوص این که هیچ کدومشون بلیز تنشون
نبود
حتی از متینم خجالت میکشیدم بابا من تازه چند روز بود فهمیده بودم داداشمه
ارمین با خنده گفت:باید ادب شی
- تو ساکت ...متین تو رو خدا ولم کن
یهو فکری به سرم زد !
اه و ناله ای کردم و گفتم:ای متین دلم... اییی متین دوباره دلم درد گرفت
متین یهو دستاشو از دورم باز کردو با هول و ولا گفت:وای اصلا حواسم نبود.. الان خوبی؟
سریع از تخت پریدم پایینو گفتم:از این بیهتر نمیشه
متین که تازه فهمیده بود چاخان کردم حرصی اومد دنبالم کنه که سریع گفتم:لباساتونو تنتون بعد بیاید بیرون..این جا دختره مجرد هست
چشمکی زدم و ادامه دادم:میترسم چیزی ازتون نمونه ها خود دانید !
سریع از اتاق اومدم بیرون و درو بستم!صدای خندشون رفت هوا !
فکر نکنم هیچ کس باور کنه دختر به این شیطونی پلیس باشه !
حسه لباس عوض کردن نداشتم فقط کلاهه خرسیمو که پشته بلیزم چسبیده بودو انداختم رو سرم...خیلی لاؼر و ظریؾ بودم تقریبا
لباسه واسم بزرگ بود
ؼذا رو کشیدم تو دیس و گذاشتم رو میز ..
داشتم سالادو میذاشتم رو میز که این دوتا با سرو صدا اومدن تو اشپزخونه و تا چشمشون به من افتاد ترکیدن از خنده!وا چرا میخندن؟
ارمین:لباسات منو کشته
اهان به لباسام میخندن
- کوفت خیلیم خوشگله
متین:اصلا عالیه خواهری
-میدونم
ارمین:متین این قدر این خواهرتو پرو نکن
- ارمین خان اگه بهت ؼذا دادم
متین:به به چه بوهایی میاد کی درست کرده؟
ارمین:هر کی درست کرده باشه خواهره تو نکرده
متین:اینو موافقم
حرصی نگاهشون کردمو گفتم:خودم درست کردم
متین و ارمین نگاهی به هم کردنو خندیدند
متین:خواهری این دیگه دروؼه خیلی بزرگی بود الان خیلی از زنا هم نمیتونن فسنجون درست کنن انتظار داری باور کنم تو درست
کردی؟ببینم صبحا کارگر میاد اینجا ؼذا درست میکنه؟
به دنباله این حرؾ هر دوشون پشته میز نشستن
ارمین نذاشت جوابه متینو بدم و گفت:دستش طلا چه کدبانویی هست این خدمتکارت!کارش عالیه..کاش گیره ما هم یه زنه این جوری
بیاد
- بابا خودم درست کردم
ارمین:باشه بابا باور کردیم...اصلا تو راست میگی
متین:باشه اصلا.. ارمین راست میگه
میدونم باور نکردن خودم همچین ؼذایی درست کرده باشم بی خیالش مهم نیست
شروع کردن به ؼذا خوردن
متین:خدایی خیلی خوش مزس
ارمین:اره دستش درد نکنه
یهو ارمین دست از ؼذاش کشید و گفت:راستی امیر علی کیه؟همونی که داشتی باهاش تلفنی حرؾ میزدی ..
خواستم اذیتشون کنم مگه اونا نکرده بودن !
-نامزدمه
یهو ؼذا پرید تو حلقه جفتشون
سریع از جام بلند شدم و برای هر دوشون اب ریختم
که هر دوشون سریع برداشتنو سر کشیدن
متین:چی؟نامزد؟
ارمین:دروغ میگی
خواستم بیشتر اذیتشون کنم
- اره یعنی نامزده نامزد که نه...دوست پسرمه
هر دوشون داشتن با بهت نگام میکردن
ادامه دادم:ولی فکره بد نکنیدا مثله شوهرمه
یهو چهره ی هر دوشون برزخی شد!خدا بخیر کنه مثله این که زیادی جو دادم
متین از جاش پاشد و اومد از روی صندلی بلندم کرد و روبه روم ایستاد
چهره ی ارمین خیلی سرخ شده بود..ارمین چرا حرص میخوره؟حالا متین داداشمه باید حرص بخوره ولی ارمین چی؟
متین با چهره ی سرخ شده پرسید:یعنی چی مثله شوهرمه؟هان؟
همچین گفت هان که گوشام از بلندیش سوت کشید
با تته پته گفتم:چیز...شوهر دیگه ..
اصلا حواسم نبود چی دارم میگم:یعنی همون جوری که دو تا زن و شوهر با همن
یهو یه طرفه صورتم سوخت ..
بابهت به متین که با چهره ی سرخ شده نگام میکرد نگاه کردم و دستمو گذاشتم رو گونم
مگه من چی گفتم؟من داشتم فقط شوخی میکردم..اون به چه حقی دست روی من بلند میکنه.. حتی بابا هم روی من دست بلند نکرده
بود
با چشمای اشکی بهش نگاه کردم
یهو ارمین از جاش بلند شد و با تمومه قدرتش مشتی به دیوار زد جوری که گفتم دیوار خورد شد
متین فریاد زد:چه طور تونستی همچین ؼلطی بکنی؟تو مثلا پلیسی؟ابروی هر چی پلیس هست و بردی..این کاراماله ادمای ...
نتونست ادامه ی حرفشو بزنه
دیگه بیشتر از این نتونستم خورد شدنمو ببینم با سرعت از اشپزخونه زدم بیرون و به طرفه اتاقه متین ایتا حرکت کردم چون اتاقه
خودم درش شکسته بود
سریع دره اتاقو قفل کردمو پشته در سر خوردم و فریاد زدم:متین ازت متنفرم ازت متنفرمممممممممم
صدای هق هقم بلند بود خیلی بلند بود دستمو گرفتم جلوی دهنم تا صدای هق هقم بیرون نره
صدای متین میشنیدم که داشت داد میزد:مروارید بیا بیرون بگو چه ؼلطای دیگه ای کردی...ارمین ولم کن...مگه با تو نیستم میگم بیا
بیرون تا اون درو نشکوندم
مثله این که ارمین گرفته بودش
موضوع خیلی جدی شد..من اینو نمیخواستم
رفتم رو تخت دراز کشیدم تا کمی اروم شم ..
چرا ارمین عصبانی شد؟دلیلی نداره که بخواد بخواطره من ؼیرتی شه..چرا دیشب اون قدر عصبانی شد وقتی فهمید اون امین اشؽال
منو با یه تاپ دیده و بؽل کرده؟خدایا این کارا یعنی چی؟دارم گیج میشم
ولی متین حتی اگر داداشمم باشه حقی نداره منو بزنه
پوزخندی رو بام نقش بست..همه ی مردا مثله همن جز زدن کاری از دستشون برنمیاد
الان دیگه نمیتونم تو این خونه بمونم باید بزنم بیرون وگرنه دق میکنم
اروم دره اتاقو باز کردم از سالنه بیرون به این جا دید نداشت
سریع به طرفه اتاقه خودم رفتم و کیؾ و موبایلمو برداشتم و لباسامم برداشتمو به طرفه اتاقه مهمان رفتمو درو قفل کردم سریع
حاضر شدمو دره بالکنو باز کردم
باید از پله های اضطراری برم بیرون ..
اروم اروم از پله ها اومدم پایین ..
وقتی پام به زمین خورد نفسه حبس شدمو ازاد کردم و به طرفه در خروجی دویدم کفشم یه کفشه پاشنه 7 سانتیه جلو گرده مشکی
بود..اولین کفشی رو که دستم بهش خورده بود پوشیده بودم...گند بزنن به این شانس..ولی من استاده دوییدن با کفشه پاشنه بلندم برام
فرقی نمیکنه کفش کتونی باشه یا پاشنه بلند
یهو دیدم ارمین داره از پله ها میاد پایین سریع درو باز کردمو زدم بیرون
ارمین داشت دنبالم میدوید ماشینم تو پارکینگ بود اگر میخواستم سوارش شم ارمین منو میگرفت
به خیابونه اصلی رسیدم ولی ارمین داشت بهم نزدیک تر میشد یهو یه ماشین جلوی پام ایستاد
و من برای رهایی از دسته ارمین سریع سوارش شدم
لحظه ی اخر صدای ارمینو شنیدم که داد زد:لعنتی صبر کننننننننن
ماشین سریع از جا کنده شد و وقتی مطمئن شدم ارمین دیگه دستش بهم نمیرسه نفسه حبس شدمو ازاد کردم
- سلام خوشگل خانوم
وای اصلا حواسم نبود..حالا باید این خرمگسو بشونم سره جاش
- علیک بهت یه ادرس میدم منو اونجا پیاده کن
خنده ای کردو گفت:من خودم جا دارم
این احمق چی راجبه من فکر کرده؟
ادامه داد:خوشگله پوستت سرخه سرخه کتک خوردی؟
پوستم خیلی حساسه میدونم الان سرخه چند دقیقه دیگه هم کبود میشه
تو روحت متین
- من با تو کاری ندارم فکر کردم تاکسی هستی که سواره ماشینت شدم
خنده ای کردو گفت:دیگه دیره واسه خالی بستن ماشینه من کجا تاکسی کجا؟خیلی خوشگلی مطمئنم امشب شبه خوبی میشه
سریع کارته پلیسیمو گرفتم جلو چشمش و گفتم:اگه یک کلمه دیگه حرؾ بزنی باید بری اب خنک بخوری احمق برو به این ادرسی که
بهت میگم
پسره کپ کرده بود
به معنیه کامله کلمه لال شده بود
با تته پته گفت:به خدا من نمیدو ...
نذاشتم حرفشو بزنه و گفتم:لال شو فقط برو به این ادرسی که بهت میدم این دفعه رو ازت میگذرم ولی دعا کن که دیگه گذرمون به
هم نخوره
ادرسه خونه ی صدؾ اینا رو بهش دادم
اونم به سرعت حرکت کرد
سره کوچه صدؾ اینا ایستاد
رو کردم بهش گفتم:دست از این کارات بردار دفعه ی بعد بخششی در کار نیست
سریع از ماشینش پیاده شدم و پلاکشو حفظ کردم اونم پاشو گذاشت روی گازو حرکت کرد
زنگه صدؾ اینا رو زدم
-بله؟
- منم صدؾ باز کن
- سلاااااااام بیا تو
وقتی از اسانسور پیاده شدم صدؾ جلوی در بود
سریع هجوم بردم به طرفش و بؽلش کردم
- سلام صدفی
- سلام عشخم بیا تو
رفتیم تو و من لباسامو عوض کردم ونشستم روی مبل
- صدؾ میشه کلاسه امروزو بیخیال شیم به مژگانو مژده هم بزنگی بیان اینجا بریم بیرون؟راستی مامانی کو؟
- مامانی رفته کلاس قران..ولی کلاسه امروز مهمه ها
- صدؾ من یادت میدم
- تو هم که بلد نیستیش
- چرا بلدم قول میدم یادت بدم باشه؟
صدؾ بعد از مکثی گفت:چون قول دادی باشه...راستی گونت چرا سرخ شده؟
متین بمیری
- هیچی بابا با صورت رفتم تو در
خنده ی صدؾ رفت رو هوا:مگه کور ی تو دختر؟
- بیخیالش بزنگ به مژی اینا
-باشه
صدؾ رفت که بزنگه منم گوشیمو دراوردم
به به 20 تا میس کال همه هم از متین و ارمین
سریع یه اس ام اس به ارمین دادم چون به هیچ وجه نمیخواستم با متین حرؾ بزنم حتی اس ام اسی
به ارمین اس دادم:من حالم خوبه امروز کلاس نمیام شما برید با دوستمم خدافظ
بعدم گوشیمو خاموش کردم حقشونه
صدؾ اومد کنارم نشست
- زنگ زدی؟
- اره خودشونم داشتن میومدن اینجا الاناس که برسن
-خوبه
چند دقیقه ی بعد مژگان اینا هم رسیدن
بعد از سلام و احوال پرسی مژگان منو برد تو اتاق تا به قوله خودش حاضرم کنه
چون قیافم مثله میت شده
صدؾ و مژده هم رفتن تا با هم حاضر شن چون فقط مژگان میونه ما حاضر شده بود با من اومد
لباسای خودم خوب بود
یه مانتوی طلایی بود که یه کمربنده ظریفه مشکی هم داشت و باریکیه کمرمو به رخ میکشید
یه شلواره توسی و یه شاله توسی طلایی هم سرم بود!یعنی حال میکنم که تو بد ترین شرایطم دستم میره سمته چیزای سته هم
مژگان:صورتت خیلی قرمزه مروارید خیلی بد خوردی تو دیوار داره کبود میشه
باید کرم پودر بزنم برات حرفه زیادی هم نزن
-اخه ..
- زر نزن مروارید
و شروع کرد به کرم پودر زدن به صورتم بعدم یه رژگونه ی ملایم رو گونه هام کشید...لبای من خودش سرخه سرخ بود هیچ
احتیاجی به رژ لب نداشت و همیشه یه برقه لب براش کافی بود ولی صدؾ به زور برام یه رژ لبه قرمزززززز زد که لبام خودم که
قرمز بود اینم رژ لبه قرمز زد دیگه 3 برابر شد سرخیه لبام
خیلی تو چشم بود
- مژژژژژژژژژژژژگان احمق این خیلی پر رنگه پاکش کن
- خفه بابا چرا داد میزنی؟من خیلی کم روی لبات کشیدم لبای خودت زیادی قرمزه الان برات خطه چشمم میکشم
- عمراااااااا اگه بذارم
- باشه بابا کر شدم چرا کلی بازی در میاری؟پس لنزاتو دربیار صدؾ همه چیزو تعریؾ کرد وقتی ازش پرسیدم
با عجز بهش نگاه کردم
چشاشو ریز کردو گفت:یا خطه چشم یا دراوردنه لنز کدوم؟به خدا انگشت میکنم تو چشمات
- باشه باشه تو قاطی نکن درمیارم
اروم لنزارو از توی چشمام دراوردم و گذاشتم تو جاشون
و رو کردم به مژگان:خیالت راحت شد؟
دیدم مژگان داره با بهت نگام میکنه
- خدایا عظمتتو شکر..مروارید باید روزی هزار بار خدا رو به خاطره چشمات شکر کنی نه این که لنز بذاری احمق
این قدر عصبی و با داد این حرفاشو زد که مژده و صدفم پریدن تو اتاق ولی تا چشمشون به من افتاد چشمای اونا هم گرد شد
صدؾ:مرواریددددددددد رنگه چشمات واقعا یه چیزه استثناییه هیچ لنزی به رنگه چشمای تو،تو دنیا نیست اخه چرا پنهانشون میکنی
این چشمای دریاییتو؟
کلافه از جام پاشدم و گفتم:بس کنید بسسس کنید یه روز خودتون میفهمید ولی اون روز امروز نیست
بعدم از اتاق خارج شدم و رفتم نشستم رو کاناپه
بعد از چند دقیقه همشون حاضرو اماده و شادو شنگول از اتاق اومدن بیرون و انگار که اتفاقی نیوفتاده برخورد کردن همشون
ارایشاشون کامل بود من ساده ترینشون بودم
صدؾ:گمشو به جای دید زدنه ما راه بیوفت بریم
- چرا میزنی بابا بریم خوب
همه از در خارج شدیم و سواره ماشینه مژگانه که یه 206 البالویی بود شدیم و به طرفه کافی شاپه همیشگیمون حرکت کردیم
وقتی وارده رستوران شدیم نگاهه خیره ی خیلیا رو روی خودم دیدم و سرمو بردم پایینو پایین تر
دنج ترین جای کافی شاپو انتخاب کردیمو نشستیم و همه بستنی سفارش دادیم
یهو صدؾ چیزی گفت که 60 تا سکته رو با هم زدم !
صدؾ:بچه ها اونورو ارمینو متین بچه های دانشگاهمون هستن
سری رومو کردم به اون سمتی که صدؾ اشاره میکنه و نگاهم با نگاهه خشمگینه ارمین و متین گره خورد
فقط میخواستم در برم برای همین سری از جام پاشدمو گفتم:باید برم دستشویی
و به طرفه دستشویی دویدم که دیدم یه پسره دمه دره دستشویی ایستاده
-ببخشید
-جانم؟
- میشه برید اونور
- البته ببخش که منتظرت گذاشتم چشم قشنگ
بعدم چشمکی زدو دستمو گرفت و مشتمو باز کردو کارتی رو گذاشت کفه دستم !
من که رسما هنگ بودم
- منتظرم بزنگی یادت نره
بعدم به سرعت ازم دور شد
تا اومدم داد بزنمو یه چیزی بهش بگم یکی هلم داد تو دستشویی
چشمم خورد به چشمای دریاییه ارمین که تو هاله ای از سرخی قرار داشت
از دماؼش دود میومد بیرون بس که عصبانی بود !
- و ...لم کن
پوزخندی زد و گفت:ببخشید که وسطه شماره گرفتنتون پریدم وسط
دستمو محکم فشار دادو گفت:فکر میکردم یه دختره ساده ای ولی امروز فهمیدم یه دختره خرابی...لنز میذاری...لباتو این قدر سرخ
میکنی که هر کوریو به هوس میندازه ...من موندم تو چه جوری پلیس شدی
از شدته خشم میلرزیدم
با تمومه قدرتم کوبوندم تو گوشش و گفتم:از تو اشؽالتر نیستم که کارشون بدبخت کردنه دخترای مردمه بعده چند روز حال کردن
باهاشونم میندازتشون دور معلوم نیست چند تا بچه تا حالا پس انداختی بی ؼیرت
خیلی زیاده روی کردم...ولی کنترلم دسته خودم نبود
حالا اون از شدته خشم میلرزید
سریع از دستشویی زدم بیرون و به طرفه میزمون حرکت کردمو رو به بچه ها گفتم:بابا حالش بد شده باید برم بای
و سریع از کنارشون گذاشتم و به طرفه دره خروجی کردم
وقتی از دره کافی شاپ زدم بیرون یکی از پشت بازو مو گرفت و به طرفه جلو هولم داد ..متین بود
- ولم کن
- خفه شو حرکت کن تا نزدم لهت کنم مروارید
لال شدم و دنبالش به طرفه ماشین حرکت کردم
هولم داد صندلیه عقب و خودشم نشست صندلیه جلو و روشو کرد به طرفم و با لحنه مسخره ای گفت:خوب مروارید خانوم ...
نتونست حرفشو کامل کنه چون همون لحظه ارمینم سواره ماشین شد
متین پوزخندی زد و گفت:همچین لنزه خوشرنگی رو از کجا پیدا کردی؟فکر نمیکنم همچین رنگ لنزی وجود داشته باشه...به ما هم
بگو بخریم خوب ...
اقاتون کوشن؟همونی که خودتو بهش فروختی؟واسه اون این جوری رژ زدی؟
بمیرم براش که همچین زنی داره
نمیدونم چرا لال شده بودمو نمیتونستم حرفی بزنم فقط اشک تو چشمام جمع شد
متین:اره بایدم گریه کنی..اگه کسی پدرو مادر بالا سرش نباشه بیشتر از این ازش انتظاری نمیره...از این به بعد باید خودم کنترلت
کنم میترسم دایی هم شم
ارمین فریاد زد:خفه شو متین
نمیدونم چرا ولی حس میکردم اون دلش از حرفای متین بیشتر از من میسوزه
لرزون گفتم:نه بذار بگه...بگو اقا متین...بگو..بگو داداشی..من ناراحت نمیشم..ولی یه روز خودت شرمنده میشی ولی اون موقع حتی
تو روتم نگاه نمیکنم از این لحظه به بعد تو داداشه من نیستی یه ؼریبه ای
پوزخندی زد و گفت:منم خواهره خراب نمیخوام ارمین راه بیوفت
ارمین حرکت کرد
میونه راه بودیم که گوشیم زنگ زد
با دستای لرزون گوشیمو برداشتم
-بله؟
مژگان:بله و بلا خوبی مروارید چت شد یهو؟
متین ؼرید: بذار رو اسپیکر
چاره ای جز اطاعت نداشتم
- هیچی دیگه دارم میرم خونه بابا گویا حالش بد شده
- اخی بمیرم خودتو نگران نکن..راستی اون رژی که به زور گذاشتی برات بزنم به کارت اومد؟
شیطون دامه داد:عروسی افتادیم یا نه؟
پوزخندی زدمو گفتم:اره چه جورم به دردم خورد فقط یه مشت حرفه مفت بابتش شنیدم
مژگان که برداشته دیگه ای کرده بود ادامه داد:بیا خودمو کشتم گذاشتی رژرو برات زدم اونم من خیلی برات کم کشیدم رنگه لبای
خودت بود بیشترش خوش به حاله شوورتون
خصمانه به ارمینو و متین از تو ایینه نگاه کردم که روشونو کردن اون ور
- اره خوش به حالش خوب من برم دیگه کاری باری؟
- نه نگرانه بابات نباش ایشاالله که چیزیش نیست بای
-بای
متین:حالا نمیخواد واسه من قیافه بگیری این یه کارت زوری بود بقیش چی؟
جوابی بهش ندادم
متین:نه تو رو فقط با کتک میشه ادم کرد..از خونه فرار میکنی...سواره ماشینه ؼریبه میشی
دیگه نتونستم خفه شم
- این جا قانونه جنگل نیست که مثله خر و الاغ جفتک بندازی و منو بزنی
میونه اون همه عصبانیت حس کردم خندشون گرفت ولی سریع جمعشون کردن
- یه دستمال رد کن بیاد
متین یه دونه دستمال بهم داد سریع کشیدمش رو لبام...مقداره خیلی کمی رژه لب اومده بود رو دستمال
گرفتمش به سمته متین و گفتم:این اولین باری بود که من رژه لب زدم اونم چه قدر؟
به دستمال اشاره کردمو گفتم:این قدراونوقت به من میگید خراب باشه اقایون خدای منم بزرگه و دستماله پرت کردم تو بؽله متین و
دست به سینه رو صندلی نشستم
متین:بسه دیگه... الان که بری خونه باباتم تو خونته میخواد یه چیزی رو به هممون بگه زایه بازی درنیار
- میگم که منو زدی
- بگو... داداشتم باید میزدمت تا ادم شی
زیره لب بیشعوری گفتم
که همون موقع رسیدیم به خونه سریع دره ماشینو باز کردم و کلید انداختمو دره ورودی رو باز کردم و بی توجه به اسانسور از پله
ها رفتم بالا و زنگو زدم
بعد از چند ثانیه چهره ی خندونه بابا نمایان شد
خودمو انداختم تو اؼوشش
نمیخواستم متوجه ناراحتیم شه
- سلام باباییییییی تا اینا نیومدن من یه ذره لوس بازی درارم عقده هام خالی شه
- سلام دختره گلم...دلم تنگ شده بود
با صدای اهمی از پشته سرم سریع از بابا جداشدم و بهش احترام گذاشتم و داخل شدم و رفتم سمته اتاقمو سریع لنزامو گذاشتم و با
همون لباسا اومدم بیرون
- جناب سرهنگ اجازه میدید من اول یه ؼذایی به افتخاره وروده شما درست کنم؟
بابا خنده ای کردو گفت:دلم واسه دستپختتم تنگ شده بود برو دخترم
متین پوزخندی زد وگفت:من نمیخوام بمیرم
با عصبانیت گفتم:پس نخور
و به طرفه اشپز خونه حرکت کردم و شروع کردم به بار گذاشتنه قرمه سبزی
وقتی کارم تموم شد از اشپزخونه اومدم بیرون و با خستگی روی کاناپه نشستم
بابا با متین و ارمین مشؽوله صحبت بود با وروده من حرفاشونو قطع کردن
مشکوک میزدن !
ارمین کلافه چنگی به موهاش زد متینم کلافه بود
بابا:خسته نباشی دخترم میخوام موضوعی رو مطرح کنم به سرگرد کامیاب گفتم که موافقتشو اعلام کرد میمونه شما
با کنجکاوی به پدر نگاهی کردم:بله بفرمایید خواهش میکنم
- راستش تو و سرگرد کامیاب باید ازدواجه صوری کنید
با این حرفش شوکی بهم وارد شد و چشمام درشتو درشت تر شد و دهنم هم داشت بازو باز تر میشد
- چی کنممممممم؟
- هیس اروم باش دخترم
- من همچین کاری نمیکنم
ارمین پوزخندی زد حتما فکر میکرد به خاطره نامزده خیالیمه
- بذار توضیح بدم بعد نظرتو اعلام کن
منتظر نگاهش کردم
- تو و ارمین باید با هم ازدواجه صوری کنید تا درصورته انتخاب شدنتون توسطه اون باند بتونید کنار هم باشید وگرنه ممکنه اونا
اونجا ازت سواستفاده هم کنن
دخترمم اگر این ازدواج سر نگیره خودت خیلی مشکل خواهی داشت میتونی قبول نکنی ولی همش به ضرره خودته
خدایا چیکار کنم؟اگه قبول نکنم پس انتقامم چی میشه؟ باید قبول کنم حتی به قیمته تحمل کردنه این گوریل
درحالی که اشک توی چشمام جمع شده بود گفتم:باشه پدر فقط به خاطره انتقامم...اگه جونمم لازم باشه میدم
ارمین با تعجب نگاهم میکرد لابد فکر نمیکرد قبول کنم
بابا:تو باید پیشه سرگرد زندگی کنی که از هر گونه خطرم در امان باشی دیگه نمیخوام جریانه دیشب تکرار شه
- پس متین چی؟
- نه اگه اون پیشه شما زندگی کنه شک میکنن ما میخوایم یه عقد و عروسیه بزرگ راه بندازیم که جای هیچ گونه شکی نباشه تو هم که
نمیتونی با داداشت ازدواج کنی از فردا باید علاقتونو تو دانشگاه به هم نشون بدید تا کسی شک نکنه
خوانواده ی ارمینم باید بیان خواستگاریت الانم میخوام صیؽه ی محرمیت براتون بخونم
- جااااااااااااااان؟پدر بیخیال
پدر اخمی کرد و گفت رو حرفه مافوقت حرؾ نزن
با چهره ی بق کرده رفتم نشستم کنار ارمین!اونم اخماش حسابی تو هم بود
پدر صیؽه رو خوند
الان شدم زنش؟
یعنی من الان شوهر دارم؟
نه نه ندارم معلومه ندارم اینا همش صوریه
بعد از خوندنه خطبه با یه ببخشید از جام بلند شدم و به طرفه اشپزخونه حرکت کردمو سرم و گذاشتم روی میز و های های گریه
کردم
که متین وارده اشپزخونه شد و گفت:دلم برای ارمین میسوزه که زنی مثله تو الان همسرشه
روی واژه ی زن تاکید کرد
- خفه شو گم شو بیرون تا جیػ نکشیدم
متین پوزخندی زد و گفت:حقیقت تلخه
وبعدش از اشپزخونه خارج شد
بعده بیرون رفته متین ؼذا رو کشیدم و صداشون کردم
دهنه ارمینو متین ؼاری واسه خودش شده بود مطمئنن باورشون شد که ؼذای ظهری هم کاره خودم بوده
در حاله ؼذا خوردن بودیم که تصمیم گرفتم نقشمو عملی کنم
- بابا اسمه شما چیه؟
بابا با تعجب نگاهی به من کردو گفت:این چه سوالیه بابا جان؟مگه خودت نمیدونی؟
ارمینو متینم داشتن زیرچشمی نگاهم میکردن
- حالا شما بگید؟
-امیرعلی
- چند وقته پیش همون روزی که فهمیدم متین داداشمه شما ظهرش به من زنگ زدید درسته؟
پدر فکری کردو گفت:اره زنگ زدم گفتم باید بری خونه جدیدت که گفتی دلم میخواد پیشت بمونم و اسمم گفتی اون موقع کلی هم
شیطونی کردی چطور؟
با چهره ی پیروز مندانه به ارمینو متین که داشتن با تعجب بهم نگاه میکردن نگریستم و رو به بابا گفتم:هیچی اخه اون روز پیشه چند
تا از دوستام بودم اون جوری که من با شما حرفیدم فکر کردن دوست پسری نامزدی چیزیم هستید
پدر خنده ای کردو گفت:ای شیطون!هر کی ندونه من میدونم از همه ی پسرا فراری هستی چه برسه به دوست پسرو نامزد..هیچ وقت
یادم نمیره سره خواستگارایه بدبختت چه بلاهایی اوردی
با یاداوریه اون روزا لبخندی به پدرم زدم و گفتم :چه روزایی بود واقعا
دلگیر به ارمینو متین که از خجالت سرشونو انداخته بودن نگاه کردم
بعدم از جام پاشدمو گفتم:ظرفا با پسرا من خیلی خسته ام بابا اجازه میدید برم بخوابم؟
- برو دختر درضمن ؼذات عالی بود ممنون چه قدر دلم هوسه فسنجوناتو کرده
با لبخنده دره یخچالو باز کردم که دیدم مقدای فسنجون تو یخچال هست حتما اینا گذاشتنش
ظرفو دراوردم و دادمش دسته پدرو گفتم :
- برای ظهره نوشه جانتون این قسمته شما بود
وسریع از اشپز خونه خارج شدم و رفتم سمته اتاقم که حالا درش درست شده بود
درو بستم و با خستگی لباسامو عوض کردم درده دلمم تقریبا خوب شده بود خیلی اذیتم نمیکرد
خودمو انداختم رو تختو یه فاتحه برای پدرو مادرم خوندمو به اؼوشه خواب رفتم

نوع مطلب : رمان دختری به نام مروارید((dorsaaaaa))،
برچسب ها :درباره وبلاگ


سَلــام
بِـه کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی خـوش اومَدیــد
بَـرای دیـدَن رُمـان هـا بِـه موضوعاتِ وب بِریـن...
هَـر رُمـانی کِه تَوَسـط نویـسَنـدِه هـای ایـن وِبلــاگ نِوشـتهِ شُدِه با * عَلـامَت گُـذاریـ شُدَنـ
نَـظَـر یـادِتـونـ نَـره..
بایــــ...

مدیر وبلاگ : ─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─
موضوعات
نظرسنجی
کدوم رمان رو دوست داری؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وب
در كل اینترنت
ネオン のデコメ絵文字لوگوی مدرسهネオン のデコメ絵文字 http://8pic.ir/images/3y1c78mgdpiua2l3461u.gif