تبلیغات
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی - رمان دختری به نام مروارید17((dorsaaaaa))
کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی
یکشنبه 24 مرداد 1395
نویسنده : هستی شای
آپلود عکس
با شک پرسید :
- اسم داری؟
سرمو تکون دادم ..
با عجله دست کرد تو کیفم و دستگاهمو دراورد و گذاشت جلوی دهنم و برام 2 تا پیس زد ..
تازه تونستم نفس بکشم..چشمامو بستم تا برسیم پایین ..
سوییچه ارمین دسته من بود..پس باید میرفتم سمته ماشین ..
تو اخرین طبقه که میشد زیر زمین پیاده شدیم ..
پسره زیره بؽلمو گرفته بود و کمکم میکرد..نمیدونستم از کجا باید بریم سمته ماشین..چون مطمئن بودم هر جا پلیسا باشن دارو دسته
ی میترا هستن و نباید مارو ببینن ..
اروم گفت :
- نگران نباش...از دره پشتی میریم ..
قدر شناسانه نگاهش کردم که لبخندی زذ و حرکت کردیم ..
وقتی چشمم به نور افتاد خندیدمو گفتم :
- رسیدیم..میدونی ماشینا رو معمولا کسایی که میان کجا پارک میکنن؟
- فکر کنم باید همین جا باشه ..
وقتی از در خارج شدیم تازه اینجاها برام اشنا شد ..
جنسیسه ارمین دقیقا همون جایی بود که پارکش کرده بودم..خوب شد فراری نیاورد چون خیلی تو چشم بود و فرارو سخت میکرد ..
به سمتش حرکت کردیم..ریمتشو زدم و سوار شدیم ..
با این دستم نمیتونستم رانندگی کنم ..
اروم پرسیدم :
- رانندگی بلدی؟
با ناراحتی سری به نشونه ی نه تکون داد ..
یعنی خاااااک..فقط هیکل گنده کرده هاااا !
با بدبختی ماشینو روشن کردم و اروم حرکت کردیم ..
خوب از کجا بریم..الان که همه جا تحته محاصرس ..
ماشینو خاموش کردم..حدارو شکر شیشه ها دودی بود و پرده داشت ..
- مجبوریم تا شب همین جا بمونیم ..
- واااااای..چرااااا؟
حرصم گرفت..من به خاطره ایشون این جوری شده بودم این برای من ای وای میکنه..من زخمی شدم این ؼرشو میزنه ..
- اگه دوست داری بمیری من حرفی ندارم..بیا بریم..ولی اینو بدون اون باند بزرگن..مطمئن باش تا وقتی پلیسا این جان اونا هم تکو
توک هستن و هواسشونم به همه جا هست...اونا تا نگیرنت ول نمیکنن
از زوره درد اشکام همین جور میومد ..
از زوره درد اشکام همین جور میومد ..
اروم گفت :
- من به خاطره خودت گفتم..خونریزیت زیاده..میترسم نتونی طاقت بیاری ..
اخی.. این بچه همش 17 سالشه اون وقت من این جوری باهاش حرؾ میزنم..اه
سعی کردم موضوعو منحرؾ کنم ..
- راستی اسمت چیه؟
-شروین ...
خندیدمو گفتم :
- منم مرواریدم ..
اروم گفت :
- مرسی مروارید جون که نجاتم دادید ..
اخی چه مودبه ..
- این چه حرفیه من وظیفمو انجام دادم...کاره بزرگو تو کردی که همچین چیزی اختراع کردی ..
لبخندی زد و گفت :
- منم واسه کمک به وطنم این کارو کردم ..
به کیفش اشاره کردم و گفتم :
- تو اینه؟
-اره
- بیا بگیر صندلیتو بخوابون استراحت کن ..
- نه..خسته نیستم..اخه شما تنهایین ..
لبخنده محوی زدمو گفتم :
- نگرانه من نباش..خستگی از سرو روت میباره..من به این کارا عادت دارم..ولی تو بچه ای..بخواب عزیزم..راحت باش
صندلیو خوابوندم براش و گفتم :
- به هیچ چیز فکر نکن ..بهم اعتماد کن..بخواب ...
بعده چند دقیقه به خواب رفت..قیافش خیلی معصوم بود ..
پسره بانمکی بود..فقط زیادی رشد کرده بود ..
ولی چشمای سبزش خوشگلش کرده بود ..
نگاهم به بازوم افتاد..فراموشش کرده بودم
...
تمومه صورتم عرق کرده بود..ارایشم همش ماسیده بود ..
حالم بد شد ..
سعی کردم خودمو مشؽول کنم..نباید میخوابیدم..ااگر میخوابیدم معلوم نبود چه اتفاقی میوفته..نباید ریسک میکردم ..
مطمئن بودم ارمین سراؼه ماشینش نمیاد..چون تؽییره چهره داده و اومدنش به این سمته=با لو رفتنش ..
با دسته سالمم کیفمو برداشتم و شیر پاکنو از توش در اوردمو صورتمو کامل پاک کردم ..
لنزامم دراوردم ..
حسه سبکی میکردم..راحت شدم ...
حالا اینا رو بیخیال ..اگه فردا پسفردا میترا ازم پرسید کدوم گوری رفتی چی بگم؟
خوب میگم یکی از فامیلامون زنگ زد گفت حالش خیلی بده منم رفتم سریع اونجا ..
نه بابا این که چرته ..
اهان فهمیدم میگم ارمین حالش بد شد با هم رفتیم دکتر نتونستم بهش خبر بدم..اره دیگه اون از کجا میفهمه اخه؟من که جای پارکو
عوض کردم..ارمینم به احتماله زیاد بعده خوندنه نامه جیم شده..پس حرفی نمیمونه دیگه ..
خوب اینم حل شد ..
خوب حالا باید به این فکر کنم که کجا برم ..
خونه ی خودم که نمیتونم برم چون به احتماله زیاد الان تحته نظره منم با این دسته زخمی و ماشینه ارمین برم صد در صد شک
میکنن ..
کجا برم؟
کجا برم؟
اهاااااان..اگه برم خونه ی ارمین اینا کسی شکی نمیکنه چون فکر میکنن منو ارمین با همین..اونا دمه خونه هستن..نگهبانا که اجازه
دخول بهشون نمیدن..خدا رو شکر شیشه ها هم دودیه..ارمینم اگه بخواد بره خونشون بی ماشین که نمیره با متین میره که اونا هم
میرن داخل و نمیفهمن این دوتا با همن..فکر میکنن فقط متینه..خدارو شکر شیشه های اونام دودیه ..
کم کم احساسه سرگیجه کردم..احساسه درد میکردم..نگاهی به دستم کردم..دوباره خون ریزیش شروع شده بود ..
این قدر از خودم بی خود شدم که هوا تاریک شد..دیگه کم کم باید حرکت کنم وگرنه همین جا جون میدم ..
کله لباسامو ماشینه ارمین خونی شده بود..ماشینو روشن کردم..حتی خون روی دستامم ریخته بود و باعث شده بود فرمونم خونی شه ..
ماشینو روشن کردم و اروم حرکتش دادم...با احتیاط خارج شدم ..
بعده گذشتن از اونجا نفسمو پر صدا دادم بیرون ...
بعد از رسیدن به خونه ی ارمین اینا نگهبان که فکر کرد ماشینه ارمینه درو باز کرد و منم داخل شدم..دیگه چشمام داشت میوفتاد
روی هم ..
شروین هنوز خواب بود..ماشینه متینم اونجا بود ..
با مهربانی شروینو صدا کردم ..
وقتی چشماشو باز کرد چشماش گرد شدو گفت :
- تو..تو دیکه کی هستی؟
این دفعه من با اون حاله خرابم چشمام گرد شد :
- مرواریدم دیگه..خواب نما شدی؟
- تو..تو مرواریدی؟تو که این قدر خوشگل نبودی؟اصلا این ریختی نبودی ..
لبخندی زدمو گفتم :
- اونا گریم بود ...
در حالی که چشماشو میمالوند گفت :
- شکله زنای 30 ساله شدی بودی به خدا..فکر کنم 18 یا 19 سالت باشه نه؟
اییییییییییییییی خداااااااااااااااا اینجام دست برنمیداری؟
حرصی نگاهش کردم..این قدر بد نگاهش کردم که ترسید ..
- ببین من 22 سالمه خوب؟
- باشه..باشه..مروارید جون..فهمیدم نزن مارو ..
با حرص رومو کردم اونور و گفتم :
- اینجا خونه پدر شوهرمه..بیا بریم..فعلا امن ترین جاس..به خانوادتم خبر میدیم ...
نگاهی بهم کرد و گفت :
- باشه..ولی کله مانتو و دستاتو شلوارتو همه جا تو ماشین خونیه ..
با بیخیالی گفتم :
- بیا بریم ..
از ماشین پیاده شدم و دستمو گرفتم به بازوم و حرکت کردیم ..
شروین نگاهی به اطراؾ کردو گفت :
- منو اوردی بهشت؟
جوابشو ندادم..این قدر حالم بد بود که نا نداشتم راه برم..تو این چند ساعت کلی خون از دست داده بودم ..
درو باز کردم و وارد شدیم..به سمته سالنه اصلی حرکت کردم صدا ها از اون ور میومد..چشمام داشت بسته میشد ..
این شروینه هم داشت عینه این ندید بدیدا خونه رو میخورد..با هر قدمی که به جلو میومدم رو زمینای براق چند قطره خون میریخت ..
صدای گریه میومد..حدس زدم باید اترینو مادرش باشه ..
صدای دادم میومد..این یکی ارمین بود..صدای متینم میومد ولی من منگه منگ بودم نمیفهمیدم چی میگن فقط داشتم خودمو
میکشوندم ..
وقتی به سالن رسیدمو واردش شدم یه لحظه نگاهه مادره ارمین بهم خورد اولین نفری بود که منو دید..همه ی خدمتکارا هم تو همون
سالن جمع شده بودن..این جا چه خبر بود ..
جیؽش بلند شد :
-مروارید
بعدم ؼش کرد..یعنی این قدر وضعم خرابه که این ؼش کرد؟ !
با این حرؾ همه سرشون به این سمت برگشت ..
چشمای متین اشکی بود..ارمینم ابی چشماش روشن تر شده بود توش اشک جمع شده بود ...
ارمین به سمتم دوید..اما من دیگه نمیتونستم بایستم..کم کم زانوانم شل شل..دیگه نمیتونستم روش وایسم.. تلو تلو خوردم..چشمام
سیاهی رفت..فقط لحظه ی اخر حس کردم تو اؼوشه کسی رفتم و دیگر هیچ ...
***
ارمین با دیدنه مروارید یک لحظه قدرته تکلمشو از دست داد..چهره ی مروارید به شدت سفید شده بود و همه ی جای بدنش پر از
خون بود...این دختر مرواریده ارمین بود؟همون دختری که به خاطرش امروز وقتی نامه ای رو که به زبانه فرانسوی براش نوشته
بودو خوند صد بار مرد و زنده شد؟ در به در دنبالش گشت ولی به نتیجه نرسید؟این همون دختری بود که ارمین حس کرد اگه از
دستش بده انگار خودش مرده؟این همون دختری بود که ارمین به خاطرش میخواست تو ساختمون بمونه با این که میدونست قراره
منفجر شه؟
این همون دختریه که وقتی ارمین فهمید ساختمون منفجر نمیشه کله ساختمونو گشت؟این همون مرواریدیه که ارمین امروز به
خاطرش کلی خودشو سرزنش کرد ..
تو یه لحظه به سمته مروارید دوید و همون لحظه جسمه نیمه جونه مروارید تو اؼوشش افتاد ...
اسمه اترینو فریاد زد
اترین به سرعت اومد پیشه مروارید و نبضشو گرفت..ارمین کمره مرواریدو فشار میداد..انگار میخواست مطمئن شه این دختر
مرواریده...نمیخواست ازش جدا شه ..
متین دسته مرواریدو که تو بؽله ارمین بودو گرفته بود و از ته دل زجه میزد..ارمین با خودش میگفت کاش میتونست گریه
کنه..خدمتکارا داشتن به مادرش که ؼش کرده بود میرسیدن ..
پس خون هایی هم که تو طبقه ی اخر پیشه بشکه های نفت بوده برای مروارید بوده؟یعنی اون جونه همه رو نجات داده بوده؟به قیمته
از دست دادنه جونه خودش؟
نگاهش به پسری افتاد که با بؽض این صحنه هارو میدید ..
حدس میزد باید همون پسربچه نابؽه باشه..باورش نمیشد که اونم مروارید نجات داده..همه فکر میکردن ربوده شده ..
اترین گفت که مرواریدو ببرن بالا ..
متین زیره مرواریدو دز اؼوش کشید و به سمته بالا حرکت کرد ..
ارمین هنوز نمیدونست حسش به مروارید چیه ...
بهتر بود اول بره پیشه اون پسر...دلش راضی نبود..دلش مرواریدشو میخواست اما باید به اون پسر رسیدگی میکرد ..
- شما باید شروینه راد باشی درسته؟
پسره با بؽض بله ای گفت و ارمین فهمید در برابره قلبه مهربونه مروارید هیچی نیست و این دفعه قطره ای اشک از چشمای دریاییش
برای اولین بار چکید ...
***
سرم سنگین بود..ناله ای کردم و چشمامو باز کردم..با رخوت سرمو به سمته چپ چرخوندم ..
یا امامه هشتم !
یهو چشمام باز شد..یعنی خیلی جلوی خودمو گرفته بودم جیػ نکشم ..
این کیه بؽله من گرفته مثله خرسه قطبی خوابیده؟
اصلا این جا کجاس؟
این چیه تو دسته من؟
اه این که سرمه ..
خوب یکی از فرضیه ها حل شد..میریم سره فرضیه بعدی که این خرسه پرو کیه کناره من خوابیده؟
چی؟خوابیده؟
انگار تازه به عمق ماجرا پی بردم ..
سریع تو جام نیم خیز شدم و زل زدم به این ارمینه سیب زمینییییییییی ..
ای خدا بگم چیکارش کنه ...
اومده خوابیده تو تخته من ..
تخته من؟
این جا که تخته من نیستتتتتتتت ..
هین !
با هینه بلندی که گفتم ارمین یهو از جا پرید..راستش ترسیدم و تو خودم مچاله شدم و قیافمو مظلوم کردم ..
ارمین نگاهش به من افتاد..اولش مات نگاهم میکرد ولی بعد مثله این که به خوش اومد و چشماش شد قده یه بشقاب ..
-مرواریییییییییییییید؟
از صدای دادش پریدم هوا !
یهو پرید رو منو گرفتم تو بؽلش..خشک شده بودم..این یهو چرا این قدر خودمونی شد؟
نه خودمونیما خوشم میاد تو بؽلشم ..
صدامو پیدا کردم :
- ارمین..ارمین..چی شده؟چرا همیچین میکنی؟
ولی اون فقط منو بؽل کرده بودو سرشو کرده بود تو موهام...نفساش که به پوسته گردنم میخورد مورمورم میکرد..داشتم داغ میکرد ..
سرشو اورد عقب..نگاهه عمیقی بهم انداخت..منم زل زدم به چشماش ..
سرشو اورد نزدیک..انگار تو حاله خودش نبود..نگاهش رو لب هام بود..ترسیده بودم..با وحشت داشتم نگاهش میکردم..سره اونم هی
نزدیک و نزدیک تر میشد ..
فاصله ی صورتامون خیلی کم بود چشمامو بستم ولی بوسشو روی پیشونیم حس کردم..عمیق..پر احساس..زیبا ..
زمزمه کردم :
- ارمین خوبی؟
صورتمو تو دستاش گرفت و گفت :
- اخه چرا؟
زمزمه کردم :
- چی چرا؟
یهو عصبی شد..به سرعت ولم کرد و از روی تخت پایین رفت..تعادله روانی نداره این بشر ..
داد کشید :
- چراااا..اخه چرا سرخود این کارو کردی؟نگفتی یه چیزیت میشه؟نگفتی بعد من باید بدونه تو چیکار کنم؟مگه من مافوقت نیستم
لعنتی؟میدونی تو این 4 روزی که بیهوش بودی بیشتر از 100 بار مردم و زنده شدم؟میخوای دق مرکم کنی؟ 4 روزه بالاسرتم..خودمو
مقصر میدونستم..تو نمیدونی وقتی با اون حالت اومدی خونه چیکار با ما کردی ..
به شدت دستشو کرد تو موهاشو داد زد :
- نه..نه نمیدونی لعنتی ..
بؽض کردم..با همون بؽض گفتم :
- من فقط به وظیفم عمل کردم..اگه قرار بود یکی از ما بمیریم من میخواستم بمیرم..نمیخواستم شما طوریتون شه..من منت به سره شما
ندارم ..
ارمین این دفعه اروم تر گفت :
- بؽض نکن..بؽض نکن لعنتی ..
انگار با این حرفش تحریک شدم که قطره های اشکمم راهی شد ...
ارمین اومد سمتم دستشو گذاشت زیره چونم..سرمو اورد بالا..نگاهه خیسشو بهم دوخت...باورم نمیشد که چشمای ارمین خیس
باشه..دلم لرزید ..
رو تخت نشست و سرمو گرفت و گذاشت روی سینش ...
اشکام تند تر میومدن..انگار میخواستن اعتراؾ کنن..دله مروارید لرزید..دله این دختر کوچولو برای اولین بار لرزید..برای اولین بار
در برابره داده کسی اون گربه ی وحشی که همیشه بود نشد..برای اولین بار توی اؼوشه کسی رفت که نه برادرش بود نه پدرش ..
چرا تقلا نمیکنم از اؼوشش بیام بیرون..چرا؟
روی موهامو بوسید و گفت :
- هیچ وقت..هیچ وقت دیگه از مرگت حرؾ نزن..تا وقتی که زنه منی جونمم برات میدم ..
نمیخوام چیزیت شه..نمیخوام..اروم باش..اروم باش ..
ته دلم گرم شد..حسه خوبی بود..خیلی خوب ...
بعده مدتی که اشکام تموم شد سرمو اوردم بالا و نگاهمو تو چشماش دوختمو گفتم :
-ببخشید ..
بعدم گونشو بوسیدم ..
اون محرمم بود..به خودم که نمیتونستم دروغ بگم من این پسرو دوست داشتم..ولی نمیدونستم جنسه دوست داشتنم چیه ..
چشماشو بست..انگار از بوسه ای که روی گونش نشوندم لذت برد ..
ادامه دادم :
- هیچ وقت جونم برام مهم نبود..همشه در درجه ی اول به مردم فکر میکردم..دیگه نگرانتون نمیکنم ..
چشماشو باز کرد و زمزمه کرد :
- جونت این قدر مهمه که جونمم بخاطره جونت میدم ..
این قدر اروم گفت که به سختی شنیدم..شاید قرار نبود بشنوم ..
سرممو از توی دستم در اورد..ارمین چه قدر مهربون شده بود..کاش همیشه همین طور باشه ..
نگاهی به خودم انداختم..یه تاپه بنفش با شلواره یاسی ..
موهامم افشون دورم ریخته بود..خجالت کشیدم..پتو رو کشیدم روی خودم ..
ارمین متوجه شد و خندید..شد همون ارمینه شوخه همیشگی ..
- من که همه چیو دیدم چیو قایم میکنی؟
به دنباله این حرؾ سریع از در رفت بیرون..شاید فکر میکرد مثله قبل یه چیزی میکوبم تو اون کله ی پوکش...ولی من نمیخواستم
این کارو کنم ..
از جام پاشدم..نگاهی توی اینه انداختم..زیره چشمام گود شده بود ..
تو اتاقه ارمین بودیم..لباس نداشتم که..نگاهم به شلوار جینو یه تونیکه صورتیه چسبون روی صندلی افتاد..لبخندی روی لبم
نشست..پس به فکرم بوده..چرا توجهش برام مهم شده؟
خدایا من چم شده؟تازه نگاهم به بازوم افتاد..باند پیچی شده بود ...
لباسامو پوشیدم ..
موهامو با کش محکم پشته سرم بستم و صندل های صورتی که روی زمین بودو هم پوشیدم و از اتاق خارج شدم ..
نگاهم به ساعت افتاد.. 10!
ارمین میگفت 4 روزه بی هوشم..یعنی اردو هم پرید ..
از پله ها پایین رفتم..این قدر این جا بزرگ بود نمیدونستم از کدوم طرؾ باید برم..خدا نکنه کسی بخواد تنهایی این جا زندگی کنه !
رفتم سمته سالنه ؼذا خوری..ارمین نشسته بود سره میز و عمیقا تو فکر بود ..
متوجه من نشد..رفتم پشته سرش ..
-پخخخخخ
6 متر پرید هوا..منم ؼش ؼش میخندیدم..خیلی باحال ترسید ..
خم شده بودم و میخندیدم...یهو حس کردم تو هوام..جیؽی کشیدم و گفتم :
-ارمین ..
ارمین همین طور که منو مثله یه پر بلند کرده بود قلقلکمم میداد..داشتم میمردم ..
- ارمین..تو رو خدا..تورو خدا ..
با خنده جیػ کشیدم :
- جونه مروارید نکن
همون طور که میخندید دست از قلقلک دادنم برداشت ..
زد رو دماقمو گفت :
- باره اخری بود که جونه خودتو قسم دادی
و من داشتم به این فکر میکردم پس جونه من براش عزیزه ..
یه درو منو چرخوند که حس کردم الاناس هر چی نخوردمو پس بزنم !
همون طور که میخندیدم :
- خیلی کرمویی..بذارم زمین..زورت به بچه رسیده؟
همون لحظه صدای جیؽی شنیدم ..
اوه اوه..اترینتو مامانش بودن..ارمین سریع منو گذاشت زمین..اترین با یه لبخنده موزی نگام میکرد..ببین پیشه خودش چه فکرایی
کرده..ای ارمین..ای ارمین ..
ننش...نه ببخشید مادرش..منو سریع منو بؽل کرد و گفت :
- خوبی عروسه گلم؟میدونی چه قدر نگرانمون کردی؟
ازش جدا شدمو گفتم :
- شرمنده مادرجون..مرسی خوبم ..
بعدش با اترین رو بوسی کردم که اخرش بهم اروم گفت :
- چرا مثله کوالا از داداشم اویزون شده بودی؟
که با لگدی که به پاش زدم خفه شد ..
مادر جون پیشنهاد کرد امروز بریم ازمایشامونو با ارمین بدیم و خریدامونو کنیم..از خدا خواسته قبول کردم.حوصلم کپک زده
بود...صبحونه هم نخوردم..اخی بمیرم واسه دله گشنم..متینم اون روز اومد منو دیدو رفت ..
تو ماشین نشسته بودیم که رو به ارمین گفتم :
- شروین چی شد؟
با خونسردی گفت :
- پیشه خانوادشه ..
جیػ کشیدم :
-چییییییییییییی؟
- بابا اروم..محافظ داره..شک میکردن اگه پیشه خودمون نگهش میداشتیم ..
با حرص گفتم :
- میمردی از اول بگی؟
- من مرده ی این ابراز احساساتتم ..
خندیدمو به صندلی تکیه دادمو به روبه رو خیره شدم ..
- از دوستام چه خبر؟
- خوبن سلام میرسونن ..
حرصی گفتم :
-مرگ
قهقهه ای زد و گفت :
- حرص نخور جوجو..من تو این 4 روز مجبور بودم برم دانشگاه..شک میکردن..میترا سراؼتو ازم گرفت گفتم اون روز تو سالن
حالت بد شد بردیمت بیمارستان..اصرار داشت ببینتت که پیچوندمش..دوستاتم که فکر میکنن سرما خوردی اونام اصرار کردن که
بیان ولی من نذاشتم دیگه ..
نفسه راحتی کشیدمو گفتم:خوب کاری کردی..از بابا چه خبر؟
- اونم خیلی نگرانت بود..نمیتونست بیاد ببینتت خطرناک بود کلی ازت راضی بود..خیلیم خوشحال بود..تو جلو ترکیدنه قطعیه سالنو
گرفتی..اون پسره رو سالم تحویل دادی ..کم چیزی نیستا ..
- خوب اون روز چی شد؟
- یادم میاد میخوام خودمو بکشم..هیچی نامه رو که بهم دادی سریع ترجمش کردم خیلی دنبالت گشتم ولی نبودی..به پلیس که اطلاع
دادیم سریع تؽییر چهره هم دادیم..دیگه داشتیم همه رو از ساختمون بیرون میکردیم..ولی تو اون تو بودی..میخواستم بیام تو ولی
نمیذاشتن که یهو همه جا به خاطره اون سیستمه اتش نشانی خیس شد و ساختمون نترکید....دیگه ما گفتیم حتما یه چیزیت شده..دیگه
اومدیم خونه تا پیگیره کارات شیم که خودت اومدی..خیلی نگرانمون کردی..بعدم فکر میکردیم شروین ربوده شده نگو شاهکاره
جنابالی بوده
خندیدمو گفتم :
- تو نمیخوای چیزی بپرسی؟
لبخنده مرموزی زدو گفت:نخیر..بنده فیلمای ساختمونو دیدم..شاهکاراتونم دیدم..چهره ی جدیدتونم دیدم..نقش بازی کردناتونم دیدم ..
زدم تو صورتم :
- خاک بر سرم..کسه دیگه ای هم دید؟
ارمین اخم کردو گفت :
- دیگه نزنی تو صورتتا..بعدم نخیر نذاشتم کسی جز منو متین ببینه ..
نفسه راحتی کشیدم
دیگه تا رسیدن به ازمایشگاه چیزی گفته نشد و من فقط داشتم به این فکر میکردم که هفته ی دیگه عروسیمه ..
رسیدیم به ازمایشگاه..یه نگاهه نگرانی بهش کردم که لبخنده مطمئنی زد ...
- اینجایی که پارک کردی حمل با جرثقیل داره ..
شونه ای بالا انداختو گفت :
- به درک ...
- حالا خوبه خودت پلیسی..بیا برو یه جا دیگه پارک کن ..
- اصلا مگه ما واسه ماموریتمون با هم ازدواج نمیکنیم؟خوب پس الانم تو ماموریتیم..نمیتونن ماشینو ببرن ..
بعدم کارتشو در اورد گذاشت جلوی ماشین ...
یه نگاهه حرصی بهش کردم و در باز کردم از ماشین پیاده شدم و درو محکم کوبیدم به هم ..
پسره ی فرصت طلب کچل..اخه این کجاش کچله مری؟لاقل یه چیزی بگو که باشه..خوب پسره ی لجبازه خودخواهه خوشگل...
نوع مطلب : رمان دختری به نام مروارید((dorsaaaaa))،
برچسب ها :درباره وبلاگ


سَلــام
بِـه کِــتـآبـخـآنه دُخـی نِـتـی خـوش اومَدیــد
بَـرای دیـدَن رُمـان هـا بِـه موضوعاتِ وب بِریـن...
هَـر رُمـانی کِه تَوَسـط نویـسَنـدِه هـای ایـن وِبلــاگ نِوشـتهِ شُدِه با * عَلـامَت گُـذاریـ شُدَنـ
نَـظَـر یـادِتـونـ نَـره..
بایــــ...

مدیر وبلاگ : ─═हई ݦُحےٍٍ ईह═─
موضوعات
نظرسنجی
کدوم رمان رو دوست داری؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبیدر این وب
در كل اینترنت
ネオン のデコメ絵文字لوگوی مدرسهネオン のデコメ絵文字 http://8pic.ir/images/3y1c78mgdpiua2l3461u.gif